La Fundació

El perquè de la Fundació

Existeix un bon nombre d’institucions públiques i privades que es dediquen a promoure els drets humans com a punt de referència per a dignificar les persones, tot obrint camins a una millor comprensió i respecte a la llibertat, a la diferència d’opinions, de creences, de cada individu. Hores d’ara, podem afirmar que els drets humans individuals han entrat ja molt endins de la consciència de les persones, si bé això no sempre es correspon amb la seguretat de poder exercir-los.

Però, mentre aquest progrés ha anat fent camí, s’han notat més les llacunes existents en la formulació dels drets humans. Una de les més rellevants ha estat l’encara poc aprofundiment de la dimensió col·lectiva d’aquests drets. És a dir que qualsevol dret humà individual només pot arribar al seu ple desplegament si és reconegut el dret col·lectiu (de la comunitat) en el qual aquest dret s’exerceix.

Així, el dret individual a la pròpia llengua en la seva àrea territorial i comunitària, tan sols pot ser efectivament del tot reconegut si el poble que es vertebra al voltant d’aquesta llengua també ho és.

La mútua implicació de les dues dimensions -la individual i la col·lectiva- dels drets humans, malgrat ser evident i malgrat que la seva assumpció jurídica i política evitaria molts dels conflictes actuals entre persones i sobretot entre pobles, no es plasma gairebé gens en el dret internacional.

És, doncs, dins d’aquesta perspectiva i amb la voluntat de treballar per al ple reconeixement dels drets col·lectius dels pobles que es va crear la Fundació pels Drets Col·lectius dels Pobles.

L’ideari

L’ideari de la Fundació té com un dels seus puntals la Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles, text no oficial confegit per un equip d’experts i aprovat, entre altres, pels membres de la Conferència de les Nacions sense Estat d’Europa (CONSEU) el 1990. Aquesta declaració significa, segurament, el primer esforç de síntesi completa sobre el contingut i el significat dels drets dels pobles, un recull de drets ja reconeguts però no reformulats encara per una declaració oficial i la recollida d’unes propostes complementàries corresponents al que avui es defineix com a nova generació dels drets humans.

Finalitats

  • Promoure el coneixement i el reconeixement dels drets col·lectius dels pobles, per part de la societat en general i de les instàncies representatives adients.
  • Fomentar la recerca sobre els aspectes que configuren els drets col·lectius dels pobles (llengua, cultura, territori, identitat, etc.) i promoure actuacions de solidaritat envers els pobles oprimits.
  • Organitzar i patrocinar estudis, publicacions, seminaris, congressos, campanyes de solidaritat, exposicions, etc. que ajudin a difondre els postulats dels drets col·lectius dels pobles.
  • Donar suport, en la mesura de les seves possibilitats, a iniciatives que, tot i no dependre de la mateixa fundació, s’adiguin als seus objectius. Privilegiarà, però, les que presentin una dimensió internacional i estiguin especialment vinculades amb la construcció de la Unió Europea sobre la base del respecte i el desenvolupament dels drets col·lectius dels seus pobles.
  • La Fundació donarà suport prioritari a les activitats i propostes que li adreci l’associació cultural, legalment constituïda, anomenada Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), associació que té unes finalitats del tot concordants amb les de la mateixa fundació.